0(0)

1/2566 ภาษาไทย ม.ปลาย ท่าทอง

หลักสูตรรายวิชา

1. การอ่านทักษะทางภาษาที่สำคัญ เพราะช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ
สังคม ทำให้ปรับตัวได้กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. การเขียนนี้เป็นการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถ้อยคำเพื่อถ่า
ยทอดเป็นตัวอักษรในการสื่อความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จากผู้เขียนไปยัง
ผู้อ่าน
3. การฟัง การดูและการพูด เป็นทักษะที่สำคัญของการสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวันจึง
จำเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องตhน และตhองคํานึงถึงมารยาทในการฟัง การดูและการพูดด้วย

4. การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา ของคน
ไทยจึงตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและตองอูนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป
5. การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ การเข้าใจระดับของภาษาสามารถใช้คำพูด
และเขียนได้ดี ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
6. วรรณคดีไทยเป็นมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางปัญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุ่งเรื่องของวัฒนธรรมทางภาษา เป็นการเชิดชูความเป็นอารยะของชาติ

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

เนื้อหา11:03
แบบฝึกหัดเก็บคะแนน บทที่ 1

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

98 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime