0(0)

1/2566 ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น ท่าทอง

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

เนื้อหา
แบบเก็บคะแนนบทที่ 1

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตและการบริการ

บทที่ 5 การจัดการการตลาด

บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

97 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime