0(0)

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย รหัสวิชา สค23019 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองกลับ ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เรื่องที่ 3 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime