0(0)

อช33029 รายวิชาการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ (2/2564) แบบเร่งรัด ต.ท่าทอง

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 การจัดการกลุ่ม

เรื่องที่ 1 คลิปการสอน ลักษณะของกลุ่มอาชีพ8:48
เรื่องที่ 2 คลิปการสอน ประเภทของกลุ่มอาชีพ00:00:00
แบบฝึกหัดบทที่ 1

บทที่ 2 ความสําคัญของการรวมกลุ่มชีพกลุ่มอาชีพ

บทที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่ม

บทที่ 4 ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มอาชีพประสบความสําเร็จและความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime