5.00(1)

อช33029 รายวิชาการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ (2/2564) ต.เมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 การจัดการกลุ่ม

เรื่องที่ 1 คลิปการสอน ลักษณะของกลุ่มอาชีพ8:48
เรื่องที่ 2 คลิปการสอน ประเภทของกลุ่มอาชีพ2:49
แบบฝึกหัดบทที่ 1

บทที่ 2 ความสําคัญของการรวมกลุ่มชีพกลุ่มอาชีพ

บทที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่ม

บทที่ 4 ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มอาชีพประสบความสําเร็จและความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เสร็จแล้วค่า

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime