0(0)

อช33029 รายวิชาการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ (2/2564) ต.ในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ   เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ การจัดการกลุ่มจากกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน  และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ  สามารถบริหารจัดการกลุ่ม อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จของกลุ่มและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากการดำเนินการกลุ่มได้ ที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

สาระสำคัญของเนื้อหา

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ลักษณะและประเภทของการรวมกลุ่ม

บทที่ 2 ความสำคัญของการรวมกลุ่ม

บทที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่ม

บทที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาชีพประสบความสำเร็จ และความเสี่ยงในการดำเนินงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

ติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime