0(0)

อช21003 การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น (2/2564) ต.ในเมือง

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime