0(0)

หลักสูตร เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 8
  • อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2021

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบทดสอบก่อนเรียน
คลิปวิดีโอ ”สายไปแล้ว”17:05
คลิปวิดีโอ “นักศึกษารุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”8:00
คลิปวิดีโอ “เลิก”15:28
แบบทดสอบหลังเรียน

ใบงานกิจกรรมที่ 1?

สรุปความรู้เนื้อหาเรื่อง “ล้อมรักจากครอบครัวล้อมรั้วต้านยาเสพติด” เป็น mind map พร้อมระบายสี จัดทำเป็นคลิปวิดีโอสรุปส่ง ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมอัพโหลดคลิปผลงานผ่าน facebook หรือช่องทางอื่นที่ผู้เรียนสามารถอัพโหลดได้ และส่ง link การอัพโหลดคลิปวิดีโอส่ง ในงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนออนไลน์

ใบงานกิจกรรมที่ 2?

โทษของยาเสพติด

มอบหมายงานจัดทำคลิปวิดีโอ หัวข้อเรื่อง “ล้อมรักจากครอบครัวล้อมรั้วต้านยาเสพติด”?

สรุปความรู้เนื้อหาเรื่อง “ล้อมรักจากครอบครัวล้อมรั้วต้านยาเสพติด” เป็น mind map พร้อมระบายสี จัดทำเป็นคลิปวิดีโอสรุปส่ง ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมอัพโหลดคลิปผลงานผ่าน facebook หรือช่องทางอื่นที่ผู้เรียนสามารถอัพโหลดได้ และส่ง link การอัพโหลดคลิปวิดีโอส่ง ในงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนออนไลน์

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime