0(0)

หลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 15
  • อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2021

หลักสูตรรายวิชา

เรื่อง กิจกรรม เวลาอบรม
จำนวน  5  ชั่วโมง
1.       เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมจำนวน 10 ข้อ 15 นาที
กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.youtube.com/watch?v=OhR6f_TQGq0

30 นาที
กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้เรื่องการเขียนสคริปถ่ายทำวีดีโอหัวข้อ รณรงค์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30 นาที
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการเขียนสคริป 30 นาที
กิจกรรมที่ 6 ฝึกปฏิบัติทำสื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทำวีดีโอหัวข้อ รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 10 ทำแบบทดสอบหลังการอบรมจำนวน 10 ข้อ 15 นาที
การวัดผลประเมินผล

1. ส่งคลิปวิดิโอ การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3-5 นาที

รวม 5 ชั่วโมง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

แบบทดสอบก่อนการอบรม

กิจกรรมที่ 2 ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 3 ความรู้เรื่องการเขียนสคริปถ่ายทำวีดีโอหัวข้อ รณรงค์การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการเขียนสคริป

กิจกรรมที่ 5 ฝึกปฏิบัติทำสื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 6 ถ่ายทำวีดีโอหัวข้อ รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 7 ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

กิจกรรมที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

ส่งคลิปวิดิโอ การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime