0(0)

หลักสูตร การทำสมุดบันทึกความดี (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 15
  • อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

กิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โครงสร้าง หลักสูตร การทำสมุดบันทึกความดี (จำนวน 5 ชั่วโมง)

ที่ เรื่อง กิจกรรม เวลา
1
2
เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา 8 ข้อสู่การปฏิบัติ
1.1 (ข้อ 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.2 (ข้อ 4) ทำตามลำดับขั้น
1.3 (ข้อ 10) การมีส่วนร่วม
1.4 (ข้อ 11) ประโยชน์ส่วนรวม
1.5 (ข้อ 17) การพึ่งพาตนเอง
1.6 (ข้อ 18) พออยู่พอกิน
1.7 (ข้อ 19) เศรษฐกิจพอเพียง
1.8 (ข้อ 23) รู้รักสามัคคี
1.8.1 รู้รัก เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย/ชุมชน
1.8.2 สามัคคี ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
1.5 ทดสอบ เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา            8 ข้อสู่การปฏิบัติเรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน
2.1 มีความรู้
2.2 มีคุณธรรม
2.3 มีความพอประมาณ
2.4  มีเหตุผล
2.5 มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2.5 ทดสอบ เรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน
การประเมินผล
แบบวัดความรู้

1. ใบความรู้ เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา 8 ข้อสู่การปฏิบัติ
2. ใบงาน เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา 8 ข้อสู่การปฏิบัติ
3. ดูคลิป เรื่อง  ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ-น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ https://www.youtube.com/
watch?v=RKdw4th7S40
4. กิจกรรมการบันทึกในสมุดบันทึกความดี (ถ่ายรูปส่ง)
แบบฝึกทักษะ
1. กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา อย่างน้อย 2 กิจกรรม พร้อมบอกรายละเอียดของกิจกรรม ว่าทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร (ถ่ายรูปมาอย่างน้อยกิจกรรมละ 2 ภาพ)การประเมินผล
แบบวัดความรู้

1. ใบความรู้ เรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อ                ที่พ่อสอน
2. ใบงาน เรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน
3. กิจกรรม การเขียนบทความเรื่องราวของตนเองในการนำ 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

 

 

 

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา 8 ข้อสู่การปฏิบัติ?

1.1 (ข้อ 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 1.2 (ข้อ 4) ทำตามลำดับขั้น 1.3 (ข้อ 10) การมีส่วนร่วม 1.4 (ข้อ 11) ประโยชน์ส่วนรวม 1.5 (ข้อ 17) การพึ่งพาตนเอง 1.6 (ข้อ 18) พออยู่พอกิน 1.7 (ข้อ 19) เศรษฐกิจพอเพียง 1.8 (ข้อ 23) รู้รักสามัคคี 1.8.1 รู้รัก เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย/ชุมชน 1.8.2 สามัคคี ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 1.5 ทดสอบ เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา8 ข้อสู่การปฏิบัติ
1.1 (ข้อ 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.2 (ข้อ 4) ทำตามลำดับขั้น
1.3 (ข้อ 10) การมีส่วนร่วม
1.4 (ข้อ 11) ประโยชน์ส่วนรวม
1.5 (ข้อ 17) การพึ่งพาตนเอง
1.6 (ข้อ 18) พออยู่พอกิน
1.7 (ข้อ 19) เศรษฐกิจพอเพียง
1.8 (ข้อ 23) รู้รักสามัคคี
แบบทดสอบ เรื่องที่ 1 การน้อมนำศาสตร์พระราชา 8 ข้อสู่การปฏิบัติ

เรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน?

2.1 มีความรู้ 2.2 มีคุณธรรม 2.3 มีความพอประมาณ 2.4 มีเหตุผล 2.5 มีภูมิคุ้มกันที่ดี 2.5 ทดสอบ เรื่องที่ 2 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน

กิจกรรมที่ 1 การบันทึกในสมุดบันทึกความดี?

การบันทึกในสมุดบันทึกความดี (ถ่ายรูปส่ง)

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา?

การปฏิบัติกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา อย่างน้อย 2 กิจกรรม พร้อมบอกรายละเอียดของกิจกรรม ว่าทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร (ถ่ายรูปมาอย่างน้อยกิจกรรมละ 2 ภาพ)

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การทำสมุดบันทึกความดี)

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime