0(0)

หลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 24
  • อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2023

หลักสูตรรายวิชา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

               เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็น ทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต

 โครงสร้าง หลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย (จำนวน 5 ชั่วโมง)

ที่ เรื่อง กิจกรรม เวลา
1
23
ทดสอบก่อนเรียนหลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย
การทำวุ้นกะทิใบเตย
2.1  วัสดุ/อุปกรณ์
2.2 วิธีการทำ
ทดสอบหลังเรียนหลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย
การประเมินผล
แบบวัดความรู้

1. ใบความรู้ เรื่องการทำวุ้นกะทิใบเตย
2. ดูคลิป เรื่อง  การทำวุ้นกะทิใบเตย
https://www.youtube.com/
watch?v=nu2lUHOefU8
3. ใบงาน เรื่อง การทำวุ้นกะทิใบเตย
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การประเมินผล
แบบวัดฝึกทักษะ
1. กิจกรรม จัดทำคลิปวิดีโอ สอนการทำวุ้นกะทิใบเตย
15 นาที
1 ชั่วโมง15 นาที3.30 ชั่วโมง

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนหลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย

แบบทดสอบก่อนเรียนหลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย

การทำวุ้นกะทิใบเตย?

1. วัสดุ/อุปกรณ์ 2. วิธีการทำ

แบบทดสอบหลังเรียนหลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย

กิจกรรม จัดทำคลิปวิดีโอ สอนการทำวุ้นกะทิใบเตย?

จัดทำคลิปวิดีโอ สอนการทำวุ้นกะทิใบเตยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์ (หลักสูตร การทำวุ้นกะทิใบเตย)

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime