0(0)

สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

หลักสูตรรายวิชา

สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 2 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 3 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 4 (10 คะแนน)
ข้อสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime