0(0)

สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัสวิชา สค21001 ตำบลวังพิณพาทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนรายวิชาบังคับสังคมศึกษา ( สค21001) มัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองที่
เกี่ยวข้องกับประเทศในทวีปเอเชีย
2. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการ
ปกครองของประเทศในทวีปเอเชีย
3. ตระหนักและวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีปเอเชียที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย – ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย30:01
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ29:43
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย – วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์29:56
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย – สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของไทย ที่ส่งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ29:53
บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย – ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศ29:55
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

แบบทดสอบกลางภาค (10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime