0(0)

สังคมศึกษา รหัสวิชา สค31001 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรรายวิชา

เป็นบทเรียนออนไลน์ที่จัดทําขึ้น สําหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ ในการศึกษาบทเรียนออนไลน์สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา สังคมศึกษา

ผู้เรียนควร ปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ ขอบข่ายเนื้อหา

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษา และทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป

3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของ เนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อห้าในแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพื่อนๆที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับ เดียวกันได้

บทเรียนอออนไลน์มี 4 บท คือ

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ?

ลักษณะ ทาง กายภาพ และ สรรพสิ่ง ใน โลก มี ความ สัมพันธ์ ซึ่ง กัน และ กัน และ มีผล กระทบ ต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติ การนำ แผนที่ และ เครื่องมือ ภูมิศาสตร์ มา ใช้ ใน การ ค้นหาข้อมูลจะ ช่วย ให้ มี ข้อมูล ที่ ชัดเจน และ นำไปสู่ การ ใช้ การ จัดการ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ การปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์ กับ สภาพแวดล้อม ทาง กายภาพ ทำให้เกิด สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ จิตสำนึก ร่วมกัน ใน การ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อ การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน
เรื่องที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ29:20
เรื่องที่ 2 ลักษณะ การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการป้องกันอันตราย29:40
เรื่องที่ 3 วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์29:18
เรื่องที่ 4 ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม27:17
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์?

การ ศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในยุคต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่การปกครองศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ให้ศึกษา ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความคิดของมนุษย์ปัจจุบันทั้งด้านความเข้าใจพลเมืองชาติต่างๆ ความสำเร็จความประทับใจที่มีคุณค่าของบรรพบุรุษมาศึกษาให้เข้าใจสามารถนำไปสร้าง องค์ความรู้ ใหม่ในทางประวัติศาสตร์ได้

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์?

การ เรียนรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ ระบบ เศรษฐกิจ สถาบัน ทาง การเงิน และ การคลัง ความ สัมพันธ์ และ ความ เชื่อมโยง ของ ระบบ เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ และการร วมกลุม่ ทางเ ศรษฐกิจข องป ระเทศตา่ งๆ เพื่อเ ชื่อมโยงสูแ ่ นวคิด เศรษฐกิจพ อเพียงระดับชุมชน และ การ ดำรงชีวิต

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง?

การ ศึกษา เรื่อง การเมือง การ ปกครอง นอกจาก ผู้เรียน จะ ได้ เรียนรู้ ถึง การ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และ การ ปกครอง ระบอบ เผด็จการ ของ ประเทศ ต่างๆ ใน โลก แล้ว ยังได้ รู้ และ เข้า ใจถึง พัฒนาการ ของ ประเทศ ต่างๆ นับตั้งแต่ ยุค โบราณ ยุคกลาง ช่วง คริสต์ วรรษที่ 18, 19 และ 20 โดย จะ ทราบ วา่ จุดเ ริ่มตน้ ของ ระบอบ ประชาธิปไตย มี ความเ ปน็ มา อยา่ งไรและ ประชาธิปไตย ของ ประเทศ ต่างๆ รวม ทั้งประเทศ ไทย เป็น อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ผู้เรียนยัง ได้ เรียนรู้ ถึง เหตุการณ์ สำคัญ ทาง การเมือง การ ปกครอง ของ ประเทศ ไทย และ ของโลก ว่าเหตุการณ ห์ รือ สถานการณ ท์ าง การเมือง นั้น สง่ ผลกระทบ ตอ่ สังคม ไทย และ สังคม โลก อยา่ งไรรวมทั้งผูเ้ รียนจะไ ดศ ึ้กษาเ รียนรูถ ึ้ง หลักธรรมมาภิบาลแ ละแ นวปฏิบัติตามห ลักธรรมมาภิบาลเป็น อย่างไร เพื่อ การ นำไปสู่ การ ปฏิบัติตน เอง ผู้เรียน อย่าง ถูกต้อง และ เหมาะสม ต่อไป

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime