0(0)

สังคมศีกษา รหัสวิชา สค21001 ภาคเรียน 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งของประเทศไทย
และทวีปเอเชีย วิวัฒนาการความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดเพื่อให้ใช้อย่างเพียงพอในการผลิตและบริโภคการใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เหตุ
การณ์ในอนาคต การเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครอง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
เรื่องที่ 4 สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของไทยที่ส่งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 5 ความสำคัญของการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศ
การมอบหมายงาน บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย (เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime