0(0)

สค33047 ชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับ ม.ปลาย 2/2566 ตำบลในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สิทธิและหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโทษของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียน
สามารถนำความรู้มาบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน สังคม
ของตนเองต่อไป

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ประโยชน์ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 โทษของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime