0(0)

สค33043 รายวิชาภูมิปัญญาไทย:การอยู่ร่วมกับสายน้ำ (2/2566) ต.ในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย : การอยู่กับสายน้ำ เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ ศาสตร์ของในหลวงกับการจัดการน้ำ แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและศาสตร์ของในหลวงสู่การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 2 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

บทที่ 3 ศาสตร์ของในหลวงกับการจัดการน้ำ

บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและศาสตร์ของในหลวงสู่การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime