0(0)

สค33032 รายวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำ (2/2566) ต.ในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความผู้นำ    เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นผู้นำ  การเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เป็นกันง่าย ๆ ที่ทุกคนก็เป็นได้ ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเด่นกว่าบุคคลอื่น ๆ จะต้องมีความเข้มแข็งอดทนมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับบุคคลทั่วไปได้ ผู้นำที่ดีควรเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึก จิตสำนึกของผู้นำคืออะไร จิตสำนึกของผู้นำคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักตนเอง ไม่หลงตน สามารถควบคุมตัวเองได้ ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่นั้น  สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

สาระสำตัญ

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้นำ

บทที่ 3 การบริหารจัดการสู่ความเป็นผู้นำ

บทที่ 4 คุณลักษณะ ทักษะและพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล

บทที่ 5 ผู้นำ : คุณลักษณะและทักษะ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยข้อสอบการติว

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime