0(0)

สค33028 รายวิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ (2/2564) ต.ในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการประกอบอาชีพ
บทที่ 2 ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ 4 ซึ่งใช้หลักทิฎฐธรรมมิกตถประโยชน์
บทที่ 3 การนำคุณธรรมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
บทที่ 5 หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ
บทที่ 6 อาชีพในสังคมกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของการประกอบอาชีพ

บทที่ 2 ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ 4 ซึ่งใช้หลักทิฎฐธรรมมิกตถประโยชน์

บทที่ 3 การนำคุณธรรมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน

บทที่ 4 มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

บทที่ 5 หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

บทที่ 6 อาชีพในสังคมกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

แบบดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime