0(0)

สค3300176 กฎหมายพื้นฐานกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 1/66 ต.ในเมือง

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินชีวิต
เรื่องที่ 2 ระบบ ประเภท วิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทยและการบังคับใช้กฎหมาย
เรื่องที่ 3 กฎหมายว่าด้วยลักษณะของบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( 10 คะแนน )

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

บทที่ 4 กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime