0(0)

ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตำบลหนองกลับ

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศน์ศิลป์
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 มี 10 คะแนน

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime