0(0)

ศิลปศึกษา ทช21003 ภาคเรียนที่ 2 /2566 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ ระดับ ม.ต้น

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ

มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

ขอบข่ายเนื้อหา

1. อธิบายความรู้พืนฐานของ ทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

2. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้พืนฐาน ด้าน ทัศนศิลป์ไทย คนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

3. ชืนชม เห็นคุณค่าของ ทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

4. วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

5. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน

2. กิจกรรม

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย 10 คะแนน

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime