0(0)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในโลก

บทที่ 1 ศาสนาในโลก
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ศาสนาในโลก

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของประเทศของโลก

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1353 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime