0(0)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัส สค 21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเมืองบางขลัง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย

แบบฝึกหัด บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเซีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 การพัฒนาทางการเมือง และการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 5 มนุษยชน

บทที่ 6 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime