5.00(2)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัส สค 21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเซีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 การพัฒนาทางการเมือง และการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 5 มนุษยชน

บทที่ 6 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัส สค 21002

ติวเข้มข้อสอบวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัส สค 21002

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ตรวจผมด้วยครับ

นริศรา สังเขป ครบ 100% แล้วค่า

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime