0(0)

วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว31001 ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลหนองกลับ

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์29:09
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี

บทที่ 8 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

บทที่ 10 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 12 แรงและพลังงานเพื่อชีวิต

บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime