0(0)

วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลหนองกลับ

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์30:00
การมอบหมายงาน – บทที่ 2 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

บทที่ 5 ระบบนิเวศ

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

บทที่ 7 สารและการจำแนกสาร

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 9 สารละลาย

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์

บทที่ 12 งานและพลังงาน

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime