0(0)

วิทยาศาสตร์ พว21001 ม.ต้น

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พว 21001 วิทยาศาสตร์
สาระส าคัญ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่ อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ ม เรื่อง เซลล์กระบวนการดา รงชีวิตของพืชและสัตว์ระบบนิเวศ
โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม
3. สารเพื่อชีวิต เรื่อง การจ าแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวติ เรื่อง ดวงดาวกบั ชีวติ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวัง ี่
1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2.อธิบายเกี่ยวกบั เซลล์กระบวนการดา รงชีวติของพืช และระบบต่างๆ ของสัตว์
3.อธิบายเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ งสิ่งมีชีวิตกบั สิ่งแวดลอ้ ม ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลงังาน การแกป้ ัญหาการดูแลรักษาและการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มของทอ้งถิ่น
และประเทศ
4.อธิบายเกี่ยวกบัโลกและบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการกระทา ของมนุษยท์ ี่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบนั การป้องกนั ภยัที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
5. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจา แนกสาร กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลายและของผสม และใชส้ ารและผลิตภณั ฑ์ในชีวิตประจา วนัไดอ้ยา่ งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัต่อชีวติ
6.อธิบายเกี่ยวกบัแรงและการใชประโยชน์ ของแรง ้
7.อธิบายเกี่ยวกบั พลงังานไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้าในชีวิตประจา วนั แสงและ
สมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษ จากแสง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานความร้อนและ
แหล่งกา เนิด การนา พลงังานไปใชป้ ระโยชน์ในชีวติประจา วนั และการอนุรักษพ์ ลงังานได้
8.อธิบายเกี่ยวกบั ดวงดาวและการใชป้ ระโยชน์
9. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตัิการเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้ งและ
ปลอดภยั คิด วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้ ดีขอ้เสียของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบ
6
ผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกบั ดา้นบริหารจดัการและ
การบริการเพื่อนา ไปสู่การจดัทา โครงงานวทิยาศาสตร์
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เซลล์
บทที่ 4 กระบวนการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
บทที่5 ระบบนิเวศ
บทที่6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ มและทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 7 สารและการจ าแนกสาร
บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 9 สารละลาย
บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์
บทที่ 12 งานและพลังงาน
บทที่13 ดวงดาวกบั ชีวิต
บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

สอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime