0(0)

วิชา สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  รหัสวิชา สค33030 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

                                                                      โครงสร้างหนังสือเรียน
รายวิชา สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
รหัสวิชา สค33030
สาระสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ เรียนรู้การแก้ปัญหาภายในชุมชน เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ตลอดจนสืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย สามารถ นําความรู้
ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง ชุมชน และสังคม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่างและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในอําเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของประเพณีศิลปวัฒนธรรมในอําเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดสุโขทัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีศิลปวัฒนธรรมในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
สุโขทัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นมาประเพณีศิลปวัฒนธรรมในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
สุโขทัย
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ 1 ความหมายของวัฒนธรรมประเพณี
เรื่องที่ 2 ประเภทของวัฒนธรรมประเพณี
บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย
เรื่องที่ 1 ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
เรื่องที่ 2 ประเพณีบวชนาคแห่ช้าง
เรื่องที่ 3 ประเพณีกําฟ้า
เรื่องที่ 4 ประเพณีทําขวัญผึ้ง
เรื่องที่ 5 ประเพณีตักบาตรเทโว
เรื่องที่ 6 ประเพณีสลากภัตหรือตานก๋วยสลาก
เรื่องที่ 7 ประเพณีแห่น้ําขึ้นโฮง
เรื่องที่ 8 ประเพณีสงฆ์น้ําโอยทาน
เรื่องที่ 9 ประเพณีพวงมะโหตร
เรื่องที่10 ประเพณีการแต่งงาน
บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่ 1 อาหารในท้องถิ่นสุโขทัย
บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย
เรื่องที่ 1 โบราณวัตถุ
– เครื่องสังคโลก
– พระพุทธรูปสุโขทัย
เรื่องที่ 2 แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน
– อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
– อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
– เมืองโบราณบางขลัง
เรื่องที่ 3 แหล่งศิลปกรรมและเมืองโบราณในจังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่ 4 เมืองโบราณในจังหวัดสุโขทัย
บทที่ 5 ศิลป์: เอกลักษณ์ท้องถิ่นสุโขทัย
เรื่องที่ 1 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
เรื่องที่ 2 ลวดลายบนเครื่องสังคโลก
เรื่องที่ 3 ลายจิตรกรรมฝาผนังถ้ําวัดศรีชุม
บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของท้องถิ่นสุโขทัย
เรื่องที่ 1 ดนตรีพื้นบ้าน
– มังคละสุโขทัย , กลองยาวสุโขทัย
เรื่องที่ 2 เพลงพื้นบ้าน
– เพลงปฏิพากย์
– ฉุยฉายเข้าวัด
– เพลงเทพทอง
– เพลงบัวรัง
– เพลงยิ้มใย
– เพลงรําวงแบบบท
– เพลงขอทาน
– เพลงประกอบพิธี ( เพลงแห่นางแมว บททําขวัญ )

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เนื้อหา บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (10 คะแนน)

บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย

บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 5 ศิลป์: เอกลักษณ์ท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของถ้องถิ่นสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime