0(0)

วิชา สุขศึกษา-พลศึกษา รหัสวิชา ทช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทช31002)
สาระสำคัญ
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย เป้าหมายชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพ โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติด อันตรายรอบตัว และทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธิบายการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายได้ถูกต้อง
2. วางแผนเป้าหมายชีวิต ตลอดจนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาได้
3. เรียนรู้เรื่องการวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร
4. อธิบายถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
5. วางแผนป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยได้อย่างถูกต้อง
6. มีความรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ดีได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 เรื่อง การทำงานของระบบในร่างกาย
บทที่ 2 เรื่อง ปัญหาเพศศึกษา
บทที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
บทที่ 4 เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ
บทที่ 5 เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้ยา
บทที่ 7 เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด
บทที่ 8 เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามสุขาภิบาล

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

บทที่ 1 การทำงานของระบบในร่างกาย

เรื่องที่ 1 การทำงานของระบบย่อยอาหาร31:06
เรื่องที่ 2 การทำงานของระบบขับถ่าย16:55
เรื่องที่ 3 การทำงานของระบบประสาท17:35
เรื่องที่ 4 การทำงานของระบบสืบพันธุ์
เรื่องที่ 5 การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ5:14
เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ
แบบฝึกหัด บทที่ 1 การทำงานของระบบในร่างกาย (10 คะแนน)

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime