0(0)

วิชา ศิลาจารึกศึกษาและการเขียนลายสือไทย รหัสวิสา สค33048 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

ศิลาจารึกศึกษาและการเขียนลายสือไทย เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความเป็นมาของหลักศิลาจารึกที่สำคัญ ๆ ที่พบในสุโขทัย ประวัติศาสตร์สุโขทัย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักศิลาจารึก สามารถอ่านเขียนประสมคำลายสือไทยตามหลักการประสมคำลายสือไทย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยปัจจุบันกับลายสือไทย ฟื้นฟู อนุรักษ์อักษรลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตลอดจนมีการสืบทอดมิให้ เสื่อมสูญไปและให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าที่ชาติไทยมีอักษรไทยหรืออักษรลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นอักษรประจำชาติ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ความเป็นมาของหลักศิลาจารึก

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ความเป็นมาของหลักศิลาจารึก (เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติและคำแปลของหลักศิลาจารึก

บทที่ 3 การเขียนลายสือไทย

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การเขียนลายสือไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime