2.67(3)

วิชา ศิลปะศึกษา (รหัสวิชาทช21003) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ.สมเกียรติ ใจหนัก ตำบลเมืองบางยม (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

ผังโครงสร้างวิชาศิลปะศึกษา (ทช21003)  .ต้น

 ภาคเรียนที่ 2/2566

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศน์ศิลป์
การมอบหมาย 5 คะแนน

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.7

Total 3 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เสร็จแล้วครับ

วิชาศลปศึกษาไม่ยอมให้ลงทะเบียนเรียนเลยเข้าไปทำไม่ได้คะ

ไม่สามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบกลางภาคได้ค่ะ

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime