0(0)

วิชา ศิลปศึกษา ( ทช 11003 ) ตำบลเมืองสวรรคโลก ชั้นประถมศึกษา (2/2564)

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ

มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม
ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ พื้นบ้าน และวิเคราะห์ได้
อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงามความไพเราะของทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ อธิบายความรู้พืนฐานของ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้พืนฐาน ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พืนบ้าน
. ชืนชม เห็นคุณค่าของ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พืนบ้าน

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเนื้อหาเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้าน ศึกษาจากคลิป VDO29:12
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาเนื้อหาเรื่ององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ศึกษาจากคลิป VDO23:26
การมอบหมายงาน การทำแบบฝึกท้ายบทเรียน บทที่ 1 ตอบคำถามที่กำหนดให้

บทที่ 2 ดนตรีพื้นบ้าน

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การผลิตเครื่องดนตรี

ติวข้อสอบ รายวิชา ศิลปศึกษา ( ทช 11003 ) ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ข้อ

ข้อสอบกลางภาคเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime