0(0)

วิชา ศิลปศึกษา ( ทช 11003 ) ตำบลปากน้ำ ชั้นประถมศึกษา (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ

มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม
ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ พื้นบ้าน และวิเคราะห์ได้
อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงามความไพเราะของทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ อธิบายความรู้พืนฐานของ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้พืนฐาน ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พืนบ้าน
. ชืนชม เห็นคุณค่าของ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พืนบ้าน

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

บทที่ 2 ดนตรีพื้นบ้าน

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การผลิตเครื่องดนตรี

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime