0(0)

วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย

เนื้อหา บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย15:08
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย ( 10 คะแนน)

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเชีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 5 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime