0(0)

วิชา วัสดุศาสตร์1 พว12011 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2565

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจําวัน

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

หน่วยที่ 2 สมบัติของวัสดุ

หน่วยที่ 3 การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ

หน่วยที่ 4 การจัดการและกําจัดวัสดุที่ใช้แล้ว

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime