0(0)

วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท11001 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บทที่ 1 การฟังและการดู

เนื้อหา บทที่ 1 การฟังและการดู
แบบฝึกหัด บทที่ 1 การฟังและการดู (10 คะแนน)

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime