0(0)

วิชา ภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พท ภาษาไทย จํานวน 5 หน่วยกิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนร้ระดับ

การฟัง การดู

1. สามารถเลือกสือ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์
2. สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
3. เป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู
การพูด

1. สามารถพูด ทั้งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสือต่างๆ
3. มีมารยาทในการพูด
การอ่าน

1. สามารถอ่านอย่าง มีวิจารณญาณ จัดลําดับความคิดจากเรืองที่อ่าน
2. สามารถศึกษาภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิตทีมีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันวรรณกรรมท้องถิ่น
4. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสือสิงพิมพ์และสือสารสนเทศ
5. ปฏิบัติตนเป็ นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน

การเขียน

1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้คําในการเขียนได้ตรงความหมาย และถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา
2. สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อืน เพือนํามาพัฒนางานเขียน
3. สามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
4. มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน

หลักการใช้ภาษา

1. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อืน และใช้คําราชาศัพท์คําสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล

วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่นโดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี

ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ

1. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

สรุปเนื้อหาสำคัญ บทที่ 1 การฟัง การดู
วิดิโอ เรื่อง การฟัง การดู00:00
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การฟัง การดู (5 ข้อ 5 คะแนน)

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

วิดิโอสรุปเนื้อหาสำคัญ รายวิชาภาษาไทย พท31001

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime