0(0)

วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ชั้นประถมศึกษา ตำบลปากน้ำ (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพให้มีสินค้า หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือบริการแผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจให้มีอยู่มีกิน
3. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
4. ปฏิบัติการทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime