0(0)

วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้
การประกอบอาชีพจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษา วิเคราะห์ ทักษะในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดในอาชีพที่ประกอบการอยู่ในขณะนั้นว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพเข้าสู่ตลาดการแข่งขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้
2. เห็นความสัมพันธ์ของการจัดระบบเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาอาชีพ
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
4. อธิบายความหมายความสำคัญของการจัดการอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพได้
5. ดำเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจด้านการจัดการการผลิตหรือการบริการ และด้านการจัดการการตลาดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบการพัฒนาธุรกิจกับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
7. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 2 ความพร้อมในการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 3 การฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
บทที่ 4 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 6 การจัดการผลผลิตและการบริการ
บทที่ 7 การจัดการการตลาด
บทที่ 8 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ
บทที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

เนื้อหา บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตหรือการบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime