0(0)

วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระสําคัญ
1. เหตุผลความจําเป็นในการขยายอาชีพ
2. ปัจจัยจําเป็นเพื่อนําอาชีพไปสู่ความมั่นคง
3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. การประเมินความเป็นไปได้ในการนําแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ที่จะนําไปสู่ความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม
2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจําเป็นในการนําอาชีพไปสู่ความมั่นคง ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองได้
3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้
ขอบข่ายเนือหา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
สือการเรียนรู้
1. ใบงาน
2. ใบความรู

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคมประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่จะนำไปสู่ความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม
  • 2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจำเป็นในการนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้
  • 3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
  • 4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

แบบฝึกหัด บทที่ 1 การงานอาชีพ (10 คะแนน)

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือก ขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime