0(0)

วิชา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต รหัสวิชา สค 23031 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาจากคลิป VDO (ETV ติวเข้มออนไลน์)3:24
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม (10 คะแนน)

บทที่ 2 การดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

บทที่ 3 เบญจศีลและคุณธรรม 9 ประการ

บทที่ 4 คุณธรรมในการครองเรือน

บทที่ 5 ทิศ 6 ปัจฉิมทิศ

สรุปบทเรียนวิชา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต สค 23031

ติวเข้มข้อสอบวิชา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต รหัส สค 23031

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime