0(0)

วิชา คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย สค33029 ม.ปลาย ตำบลคลองกระจง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความหมาย

บทที่ 2 สังคหวัตถุ 4

บทที่ 3 คุณธรรมสำหรับพัฒนาสังคม 3 ประการ

บทที่ 4 ประเพณีไทยในการพัฒนาสังคมไทย

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime