0(0)

วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค31001 คลองกระจง 1/2567

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์ (พค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระความรู้พื้นฐาน จำนวน 5 หน่วยกิต (200 ชั่วโมง)

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

บทที่ 1จำนวนและการดำเนินการ

เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง10:50
เรื่องที่ 2 สมบัติการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง
เรื่องที่ 3 สมบัติการไม่เท่ากัน
เรื่องที่ 4 ค่าสัมบูรณ์
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
การมอบหมายงานแบบฝึกหัดบทที่ 1

บทที่ 2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime