0(0)

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน พค31001 ระดับ ม.ปลาย (ศกร.ระดับตำบลท่าทอง) ภาคเรียนที่ 1 /2567

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

1.1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง00:30:04
1.2 สมบัติการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง00:00:00
1.3 สมบัติการไม่เท่ากัน00:00:00
1.4 ค่าสัมบูรณ์00:00:00
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

บทที่ 2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

บทที่ 3 เชต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime