0(0)

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (พว22002) ระดับ ม.ต้น ศกร.ตำบลวังพิณพาทย์ ภาคเรียนที่ 1/2567

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

เรื่องที่ 1 การกำเนิดของไฟฟ้า22:43
เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน8:06
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย00:00:00
การมอบหมายงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime