5.00(1)

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3 สค32032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำเมืองสวรรคโลก ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

บทที่1

แบบฝึกหัดบทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime