0(0)

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค 32032 ม.ปลาย 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

คําอธบิายรายวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) มาตรฐานการเรียนรู้

5.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการ ปกครองในโลก และนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ในโลกและนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผนดินไหว และสึ นามิ

2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟป่า

3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึ นามิ

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

6. บอกห่วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย

7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิใน ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก

9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ

10.บอกสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ ใน ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก

11.วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิดในอนาคต

12.บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

13.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย

15.เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยต่าง ๆ

1ุ6.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวขhองกับการใหhความชjวยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

 

 

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามึ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime