0(0)

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับม.ปลาย ภาคเรียน2/2565 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1ว่าด้วยเรื่องของเงิน

เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน
เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
แบบฝึกหัดบทที่1 วิชาการเงินเพื่อชีวิต3

บทที่2 การวางแผนการเงิน

บทที่3 สินเชื่อ

บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

บทที่5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime