0(0)

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 รหัสวิชา สค 22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างชุดวิชา
สาระการเรียนรู้
สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนังถึงความสาคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
– อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้อง
– วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การชาระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนบัญชีเงินฝากประเภท
ต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
– คานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากได้
– ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมากาหนดเป้าหมายมาออกแบบวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม
– มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย จัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ทางการเงินสาระสาคัญ
เงินเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนั้น “เงิน” ยังเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การทาธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงินเพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงินออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน
2. การวางแผนการเงิน
3. สินเชื่อ
4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
5. ภัยทางการเงิน
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. ชุดวิชา
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุมวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆจานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
กิจกรรมเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนด และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
การประเมินผล
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2. ทากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. เข้ารับการทดสอบปลายภาค

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

เนื้อหา บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน8:03
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน (10 คะแนน)

บทที่ 2 การวางแผนการเงิน

บทที่ 3 สินเชื่อ

บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

บทที่ 5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime